Follow

دلم می‌خواست برای مامان گُل تازه می‌گرفتم و می‌پریدم بغلش.
چه‌طور امشب به‌ش بفهمانم که با تمام وجود فهمیده‌ام برایم فداکاری کرده است. به من عشق ورزیده است و برایش مهم بوده‌ام، مهم‌تر از خودش برای خودش و چیزهایی که می‌توانسته انجام بدهد، برایش اولویت داشته‌ام.

@zakiyehp اگر راه خوبی پیدا کردی با ما هم درمیون بذار 🙏🏻

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.