مهسا را خیلی دوست دارم، خیلی.
مهسا دانش‌آموزم است.
امروز برایم این تصویر را فرستاد.
در توضیحش نوشته است «به من مامانم گفت مهسا، برو حیاط کفش‌ها را جفت کن من هم رفتم به آسمون نگاه کردم به این شکل بود گفتم شما هم ببینید، ساعت ۱۵:۱۲»

ازشان خواستم خودشان را بکشند.
کنار هم گذاشتم و شد نمایه‌ی کلاس.

احتمال تبلیغ 

برای اولین بار امتحانش کردیم؛ چون مامان همیشه ازش محروممان کرده بود.
:-]

در ستایش ِ سیبیل

+ در ستایش ِ سیبیل‌های مزماریز [مز]

گل‌دوزی جدید شروع کرده‌ام روی بلوز سپید.

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.